نحوه استفاده از حلقه for در سی شارپ

در سی شارپ دو نوع ساختار(حلقه) تکرار وجود دارد که یکی از آنها حلقه for می باشد. از این حلقه معمولاً زمانی استفاده می شود که تعداد دفعات تکرار مشخص باشد.

نحوه استفاده

ساختار کلی حلقه for به شکل زیر می باشد.

for(int i=0;i<5;i++)
{
	statements;
}

درون پرانتز for از سه بخش استفاده می شود که توسط; از یکدیگر جدا می شوند.

بخش اول تعریف شمارنده حلقه و مقدار دهی اولیه آن می باشد.

int i=0;

بخش دوم شرط حلقه می باشد و این شرط باید طوری تعیین شود که پایان پذیر باشد.

i<5;

بخش سوم مقدار افزایشی یا کاهشی شمارنده می باشد.

i++;

دستور فوق به معنی افزایش یک واحد به متغیر i پس از هربار اجرا می باشد.

ترتیب اجرای دستورات در حلقه for به شکل زیر می باشد:

 1. مقدار دهی شمارنده (که تنها یکبار اتفاق می افتد).
 2. بررسی شرط
 3. اجرای دستورات
 4. مقدار افزایشی (یا کاهشی) شمارنده
 5. بررسی شرط

پس از پایان مرحله چهارم که افزایش شمارنده می باشد، مجدداً شرط بررسی شده و در صورت true بودن آن مرحله 3 و 4 اجرا می شوند و این اجرا تا زمانی که شرط حلقه  false شود، ادامه خواهد داشد و با false شدن شرط، دستورات بعد از حلقه اجرا خواهند شد.

تمرین: برنامه ای بنویسید که 5 بار پیغام hello را نمایش دهد.

تحلیل: از آنجا که یک دستور مشخص (نمایش پیغام) قرار است به تعداد دفعات مشخصی (5 بار) اجرا شود. می بایست از حلقه for استفاده نماییم و شمارنده و شرط را طوری تنظیم که پس از 5 بار اجرا از حلقه خارج شود.

کدهای برنامه:

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
    Console.WriteLine("hello");
  }
  Console.ReadLine();
}

تمرین: برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 10 را نمایش دهد.

تحلیل: در اغلب برنامه ها مقداردهی شمارنده از صفر آغاز می شود اما گاهی در تمرین هایی مانند این تمرین ممکن است نیاز داشته باشید مقداردهی شمارنده را از عددی مانند یک آغاز کنید.

کدهای برنامه:

static void Main(string[] args)
{

  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
  Console.ReadLine();
}

foreach

از این حلقه که حالت خاصی از حلقه for می باشد برای پیمایش درون آرایه یا Collection ها استفاده می شود و ساختار کلی آن به شکل زیر است:

 foreach(var item in collection)
 {

 }

در این مثال collection مجموعه ای از عناصر می باشد و متغیر item در هر مرحله به یکی از این عناصر اشاره می کند. تمرین های مربوط به foreach را می توانید در بخش آرایه ها مشاهده نمایید.