بررسی شرط با استفاده از ساختار if در جاوا اسکریپت

از ساختار if برای بررسی شرط استفاده می شود. نتیجه هر شرط می تواند true یا false باشد، بنابراین توسط این دستور می توان در صورت درست بودن یک شرط، گروهی از دستورات و در صورت غلط بودن آن گروهی دیگر از دستورات را اجرا نمود.

نحوه استفاده

برای استفاده از این ساختار می بایست شرط مورد نظر را درون پرانتز قرار داد. علائم قابل استفاده برای بررسی شرط به شرح زیر می باشند:

مساوی: ==

نا مساوی (مخالف): =!

بزرگتر: <

کوچکتر: >

بزرگتر مساوی: =<

کوچکتر مساوی: =>

if(x > 0){
  alert("Yes");
}
else{
  alert("No");
}

در این مثال اگر محتوای x  بزرگتر از 0 باشد، پیغام Yes و در غیر اینصورت پیغام NO نمایش داده می شود.

نکته: دستور if دارای بدنه می باشد بنابراین در انتهای تعریف آن نباید از علامت ; استفاده کنید، اما در انتهای تمامی دستورات داخل آن می بایست از علامت ; به معنای پایان دستور استفاده نمود.

دریافت اطلاعات

در جاوا اسکریپت یکی از روش های دریافت اطلاعات از کاربر استفاده از دستور prompt می باشد.

prompt("لطفا یک عدد وارد کنید.")

این دستور یک پیغام را به همراه یک کادر جهت ورود اطلاعات به کاربر نمایش می دهد. اطلاعاتی که کاربر وارد می کند حتی اگر به ظاهر عدد باشد اما string(رشته) در نظر گرفته می شود و اگر قصد داشته باشید از آن به عنوان عدد استفاده نمایید می بایست توسط دستور parseInt به عدد تبدیل کنید.

x = parseInt(prompt("لطفا یک عدد وارد کنید."));

تمرین: برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کرده و زوج یا فرد بودن آن را تشخیص دهد.

تحلیل: اعدادی زوج می باشند که باقی مانده تقسیم آنها برابر 0 می باشد، بنابراین می بایست پس از دریافت این عدد از کاربر، باقیمانده تقسیم عدد بر 2 را بررسی نماییم.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Beno academy | Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var num;
      num = parseInt(prompt("لطفا یک عدد وارد کنید."));
      if(num % 2 == 0){
        alert("زوج");
      }
      else{
        alert("فرد");
      }
    </script>
  </body>
</html>

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، از علامت % برای بدست آوردن باقیمانده تقسیم و از علامت == برای بررسی شرط مساوی بودن استفاده می شود.

بررسی حالت های بیشتر

در بسیاری از مواقع ما نیاز خواهیم داشت بیش از دو حالت را بررسی نماییم. در این صورت می توان شروط بعدی را توسط else if و به شکل زیر بررسی نمود.

if(condition 1){
        
}
else if(condition 2){

}
else if(condition 3){

}
else{

}

در این حالت اگر شرط اول برقرار باشد، دستورات بدنه آن را اجرا کرده و از ساختار if خارج می شود، در غیر اینصورت به شرط دوم، سوم و ... رجوع می کند. دستورات بدنه else تنها زمانی اجرا می گردد که هیچیک از شرط ها برقرار نباشند.

تمرین: برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر به عنوان شماره روز دریافت کرده و نام روز را نمایش دهد.

تحلیل: در این تمرین ما 7 حالت مجاز برای 7 روز هفته و یک حالت غیر مجاز برای ورود اطلاعاتی خارج از محدوده 1 تا 7 داریم بنابراین کدها به شکل زیر خواهد بود.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Beno academy | Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var day;
      day = parseInt(prompt("لطفا شماره روز را وارد نمایید."));
      if (day == 1){
        alert("شنبه");
      }
      else if (day == 2){
        alert("یکشنبه");
      }
      else if (day == 3){
        alert("دوشبنه");
      }else if (day == 4)
      {
        alert("سه شنبه");
      }
      else if (day == 5){
        alert("چهارشنبه");
      }
      else if (day == 6)
      {
        alert("پنجشنبه");
      }
      else if (day == 7)
      {
        alert("جمعه");
      }
      else{
        alert("عدد وارد شده مجاز نمی باشد");
      }
    </script>
  </body>
</html>