کار با List(لیست) در پایتون

ابتدایی ترین ساختمان داده در زبان برنامه نویسی پایتون دنباله (sequence) است. به هریک از عناصر دنباله یک عدد به عنوان index اختصاص داده می شود که در زبان برنامه نویسی پایتون نیز مانند اکثر زبان های برنامه نویسی از صفر شروع می شود.

زبان برنامه نویسی پایتون دارای شش ساختار دنباله ای (ساختمان داده) بصورت پیش فرض می باشد که مهمترین آنها لیست می باشد. عملیات خاصی وجود دارند که شما با این نوع ساختمان داده ها می توانید انجام دهید. این عملیات شامل افزودن، حذف، جداسازی عناصر و ... می شود.

نحوه تعریف List در پایتون

لیست پراستفاده ترین نوع داده (data type) در زبان برنامه نویسی پایتون می باشد که می تواند مجموعه ای از عناصر و اطلاعات باشد. لیست ها درون علامت [ ] تعریف شده و عناصر هر لیست با کاما از یکدیگر جدا می شوند. نحوه ایجاد لیست به شکل زیر می باشد:

list1 = ['Tehran', 'Shiraz', 'Esfahan', 'Tabriz']
list2 = [2, 8, 9, 4, 25, 13, 75, 63]

در این مثال لیست اول شامل نام استان ها و لیست دوم اعداد دلخواه می باشند.

دسترسی به عناصر List در پایتون

همانطور که گفته شد اندیس (index) لیست ها از صفر شروع شده و توسط آن می توان به عنصر مورد نظر دسترسی پیدا کرد. برای مثال جهت نمایش اولین عنصر از list1 به شکل زیر می توان عمل کرد:

print(list1[0])

با استفاده از حلقه for می توان درون عناصر یک لیست پیمایش کرد، اگر قصد داشته باشید تمامی عناصر موجود در یک لیست را نمایش دهید می توانید از حلقه for به شکل زیر استفاده نمایید:

for item in list1:
  print(item)

با اجرای کدهای فوق متغیر item در هر مرحله به یکی از عناصر list1 اشاره می کند و با اجرای دستور print مقدار آن چاپ می شود.

ویرایش عناصر List در پایتون

برای تغییر مقادیر موجود در یک لیست کافی است نام لیست را به همراه اندیس آن مساوی مقدار جدید قرار دهید.

list1[3] = 'Mashhad'

با اجرای کدهای فوق، محتوای چهارمین عنصر لیست از Tabriz به Mashhad تغییر داده می شود.

افزودن مقدار به List در پایتون

همچنین اگر قصد داشته باشید یک گزینه به لیست اضافه نمایید می توانید از متد append استفاده نمایید.

list1.append('Ardebil')

بدین ترتیب یک گزینه دیگر به لیست اضافه می شود.

حذف مقدار از List در پایتون

در مواقعی ممکن است نیاز داشته باشید مقداری را از لیست حذف نمایید. بدین منظور می توان از دستور del به شکل زیر استفاده نمود.

del list1[0]

با اجرای کدهای فوق، محتوای اولین خانه (اولین عضو) از لیست حذف می گردد.

بدست آوردن تعداد عناصر موجود در List در پایتون

یکی دیگر از عملیات پر استفاده، به دست آوردن تعداد عناصر موجود در لیست می باشد. بدین منظور می توانید از تابع len استفاده نمایید.

print(len(list1))

با اجرای کدهای فوق، تعداد عناصر موجود در یک لیست نمایش داده می شود.

مثال: برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کرده و درون لیست ذخیره نماید، سپس محتوای لیست را نمایش دهد.

برای حل این تمرین می توانید از دو حلقه for استفاده نمایید که حلقه اول برای دریافت اطلاعات از کاربر و ذخیره آن در لیست و حلقه دوم برای نمایش اطلاعات موجود در لیست می باشد.

mylist = []
myrange = range(10)
for i in myrange:
  number = int(input('Please enter a number : '))
  mylist.append(number)
for item in mylist:
  print(item)

مثال: تمرین فوق به جای نمایش کل اعداد وارد شده، بزرگترین و کوچکترین عدد را نمایش دهید.

برای نمایش بزرگترین و کوچکترین عدد موجود در یک لیست، می توان از دو تابع min و max استفاده نمود. بنابراین کدهای این تمرین به شکل زیر خواهد بود:

mylist = []
myrange = range(3)
for i in myrange:
  number = int(input('Please enter a number : '))
  mylist.append(number)
print(max(mylist))
print(min(mylist))

برای خوانایی بیشتر بهتر است اطلاعات نمایشی توسط دستور print را با فرمت مناسب نمایش داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود کدهای فوق را به شکل زیر اصلاح نمایید.

print('Max number in list is : %d' % (max(mylist)))
print('Min number in list is : %d' % (min(mylist)))