html attributes - ویژگی های یا خواص مربوط به تگ ها

هر تگ html دارای تعدادی attribute (ویژگی) می باشد که توسط آن می توان تنظیمات مربوط به آن را انجام داد. برخی از این attribute ها بین عناصر مختلف مشترک بوده و برخی دیگر مختص همان تگ می باشد.

نحوه استفاده

Attribute های html درون تگ باز تعریف شده و مقدار دهی آن نیز با علامت مساوی انجام می گیرد. مقداری که برای هر attribute تعیین می گردد می بایست داخل علامت " " باشد.

<p id="paragraph1">

</p>

Attribute هایی که بین تمامی عناصر مشترک می باشند عبارتند از:

  • id
  • class
  • style
<p id="p1" style="color:red" class="description-paragraph">

</p>

البته علاوه بر attribute های فوق، تعداد دیگری از attribute ها برای تنظیماتی مانند عرض، ارتفاع، رنگ و ... وجود دارد که پیشنهاد می شود این تنظیمات توسط css انجام پذیرد.

قواعد تعیین id

id مهمترین attribute در html می باشد که شناسه منحصر به فرد هر عنصر در صفحه می باشد. هیچ دو عنصری نباید دارای id مشترک باشند و هنگام تعیین id می بایست قوانین زیر را رعایت کنید.

  • id دارای فاصله (space) نباشد.
  • id عناصر منحصربفرد باشد.
  • از کلمات کلیدی که در صفحات html معنی و مفهوم خاصی دارد استفاده نشود.
  • با عدد شروع نشود.
  • id تعیین شده حاوی کاراکترهای خاص مانند ! = @ # $ % & و ... نباشد.